rss_20_bn-mezclador-canalesflickrfacebook_20_bn-color-lab foursquare_20_bn-tono-saturacion

Reglament de la secció de Llum Artificial

1.- Definició i objectius
L’avantatge més important de la fotografia d’estudi amb llum artificial és el control sistemàtic de la llum. La pràctica d’aquesta especialitat fotogràfica requereix d’un espai físic adequat,  un equip d’il·luminació i altres complements, la contractació de models, etc.  Aquests requisits són  difícilment assumibles de manera individual.  Per aquest motiu, la Secció d’Activitats “Llum artificial” vol facilitar l’accés als socis de l’Agrupació a una de les branques més valorades dintre de l’art fotogràfic.

2.- Convocatòria, inscripció, cancel·lació
Els responsables de la Secció de Llum Artificial convocaran amb la suficient antelació les activitats, indicant: data i horari de celebració, tipus de sessió (retrat, nu artístic...), preu d’inscripció i número màxim d’assistents en funció del temps de durada previst.
Els socis que vulguin participar-hi s’hauran d’inscriure a Secretaria i abonar la tarifa fixada. Cap inscripció es considerarà en ferm fins que s’hagi abonat l’import corresponent.
En cas de no assolir-se  el nombre mínim d’inscripcions, podrà cancel·lar-se l’activitat i es retornaran els imports abonats.
Tota contractació comporta uns riscos imprevisibles, per exemple problemes tècnics o que la model no es presenti.  L’Agrupació tornarà l’import als afectats quedant lliure de cap altra reclamació.

3.- Funcionament de les sessions
El dia de l’activitat es repartiran números consecutius, d’acord amb l’ordre d’inscripció i són els que determinaran  l’ordre de participació.
Per desenvolupar la sessió, es dividirà el temps en fraccions de cinc minuts i els socis aniran entrant a l’estudi seguint l’ordre establert. Per allargar el seu temps, el participant podrà optar a una doble inscripció consecutiva, si la llista d’inscrits ho permet, abonant l’import de dues quotes.
Els socis que ho convinguin podran intercanviar-se l’ordre de participació o formar grups de dos o més per compartir els seus temps.
Una vegada acabada la primera ronda de fotografies, tindrà lloc una segona ronda, amb la mateixa durada i el mateix ordre de participació.
En tot moment estarà present a l’estudi un responsable de la Secció, qui estarà facultat per expulsar al soci que alteri el bon desenvolupament de l’activitat o falti al respecte a companys o models. En cas d’expulsió, el soci afectat no podrà recuperar l’import de la inscripció.

4.- Altres consideracions
La Secció de Llum Artificial gestionarà el Contracte de Cessió d’Imatge signat per el/la model. Aquest contracte quedarà dipositat a l’Agrupació Fotogràfica i estarà a disposició dels participants en cas de produir-se alguna reclamació o litigi.
Una sessió fotogràfica d’estudi comporta unes despeses fixes, per aquest motiu, tot aquell soci que no es personi el dia de l’activitat, perdrà el dret a la devolució de l’import d’inscripció. No obstant, aquest soci podrà delegar la seva assistència a favor d’una altra persona, prèvia comunicació als responsables de la Secció de Llum Artificial.
Els responsables de la Secció de Llum Artificial es reserven el dret d’admissió a les sessions d’estudi i estan facultats per resoldre qualsevol circumstància imprevista.
La participació en una sessió d’estudi de llum artificial implica l’acceptació de les normes contingudes en aquest reglament.

Sant Adrià de Besòs, 5 de març de 2012