rss_20_bn-mezclador-canalesflickrfacebook_20_bn-color-lab foursquare_20_bn-tono-saturacion

II Premi Fotografia Disseny per a Tothom

El Disseny per a Tothom és una filosofia de disseny que té com a objectiu aconseguir que els entorns, productes, serveis i sistemes puguin ser utilitzats pel major nombre possible de persones. És un model de disseny basat en la diversitat humana, la inclusió social i la igualtat, independentment de les característiques, l'edat o les habilitats de cada individu.

Temática:

Amb aquest concurs es proposa reflectir, a través de la fotografia, les barreres arquitectóniques i de comunicació existents així com aquells aspectes que milloren la qualitat de vida deis ciutadans.

Tots coneixem el concepte de Barreres Arquitectóniques: element constructiu d'un edifici, via pública, rnitiá de transport, etc. que per la seva concepció o construcció dificulta el pas o presenta obstacles per al despíacarnent o I'accés de les persones amb problemes de mobilitat. Pero, és menys conegut el de Barreres de Comunicació, que es defineix com tot aquell impediment per a I'expressió i recepció de missatges a través deis medis o sistemes de comunicació i que suposa un impediment per a la comunicació de les persones.

L'eliminació d'aquestes barreres perrnetra que les persones es puguin moure d'una forma lliure i autónoma.

Participants:

Pot participar-hi qualsevol persona major de 14 anys.

Modalitat:

Totes les fotografies han de ser originals i en format digital. El costat més llarg haurá de fer com a máxirn 30 cm. i s'hauran de presentar en format jpg a 300 dpi. Un cop comprimides les fotografies faran entre 4 i 6 MB com a máxim.

Presentació:

Les fotografies podran presentar-se per internet a l'adreca: cmaccessibilitat@sant­adria.net o personalment a l'Ajuntament de Sant Adriá de Besos, Plaga de la Vila n° 12 - 5a planta de 9 a 14h.

En ambdós casos s'ha d'indicar el lloc i la data on s'ha fet la fotografia, el títol i les dades de l'autor: nom i cognoms, edat, DNI, adreca, teléfon i correu electrónic. Les fotografies s'han de fer dins el territori municipal de Sant Adriá de Besos.

Termini:

Data máxima de presentació: 31 d'octubre 2014.

Premis, lliurament de Premis:

Primer premi: 300 Euros i Diploma

Segon premi: 200 Euros i Diploma

Els premis, que hauran de ser recollits per I'autor o persona en qui delegui, es lliuraran el dia 2 de desembre 2014.

Jurat:

El jurat estará integrat per un expert en fotografia, un expert de Disseny per a Tothom i un membre del Consell Municipal d'Accessibilitat.

Exposició:

Les 50 fotografies més ben valorades pel jurat formaran part d'una exposició que tindrá lloc a la Biblioteca de Sant Adriá, plaga Guillermo Vidaña i Haro, s/n del 2 de desembre al 7 de gener. Les fotografies guanyadores es publicaran a la web de l'Ajuntament (www.sant­adria.net), i també es podrán exposar a altres centres o entitats que ho sol·licitin.

Drets de imatge:

Els guanyador del premi cedeixen tots els drets (edició, exposició i reproducció) en relació amb els treballs presentats.

La participació en el concurs implica I'acceptació d'aquestes bases.